Yami Shibai 2

horror short tv

Alternative titles:

  • Theatre of Darkness: Yamishibai 2
  • Yamishibai: Japanese Ghost Stories 2
  • 暗芝居 第二季
  • 闇芝居 2
  • 闇芝居 二期