Yami Shibai 5

horror short tv

Alternative titles:

  • Theatre of Darkness: Yamishibai 5
  • Yamishibai: Japanese Ghost Stories 5
  • 暗芝居 第五季
  • 闇芝居 5
  • 闇芝居 五期