Yume yo Yoake Goma!

夢よ開けゴマ!

Year: 1989
singer Yuuyu
composer Inoue Yoshimasa