Shounen Ninja Kaze no Fujimaru

少年忍者風のフジ丸

Year: 1964 Length: 1:19