Shouri no V da! Geki Ganger V
(Hikaru Version)

勝利のVだ!ゲキ・ガンガーV(HIKARU Version)

Year: 1996