Hello Mr. My Yesterday

Hello Mr.my yesterday

Year: 1996
lyrics Ko-KI
lyrics L(R)ucca
lyrics Tack
composer TAKA