Shine! Shinesman: You're the Hero

SHINE! シャインズマン-YOU'RE THE HERO-

Year: 1996