Shizuka Naru Hitomi

静かなる瞳

Year: 1996
lyrics Yaho Chiroru
composer Tanaka Kouhei