Heizoku Uchuu ni Fumetsu no Koutei [E24a]

平俗宇宙に不滅の皇帝<E24a>

Year: 1997