Shouri no V da! Geki Ganger V

勝利のVだ!ゲキ・ガンガーV

Year: 1998