Kangae March

考えマーチ

Year: 1977
lyrics Senke Kazuya
composer 田山雅充